Необходими документи при регистрация на .BG домейн с основание

В зависимост от основанието за ползване на името, което е избрано при заявката за регистрация на домейна, се подават съответните документи.

Какви идентификационни документи трябва да представя?

В зависимост от това в качеството си на какъв вид регистрант се явявате, приемаме следните видове идентификационни документи:

 

Вид на регистранта

Документи за идентификация

1

Лица, притежаващи съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субекти, създадени по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство

Удостоверение  за  актуално  състояние  на  съдебната  или  търговска  регистрация,  съответно  препис  от  акта  за  учредяване  от българския държавен орган или международното споразумение / евентуално копие от публикацията в „Държавен вестник”

2

Чуждестранни търговски  дружества  и  неперсонифицирани  търговци  с  търговски  представителства в  Република  България

Удостоверение от Българската търговско - промишлена палата за регистрацията на представителството.

При наличието на пълномощник се представя нотариално заверено пълномощно в оригинал

3

Посолство или консулство на чужда държава в Република България

Съпроводително писмо на официална бланка

4

Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС

Лична карта или удостоверение за постоянно пребиваване на чужденец

5

Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира Домейн

Доказателства за регистрация;

Упълномощеното лице представя за своята идентификация документи и Пълномощно


При използването на електронен подпис не са необходими идентификационни документи – идентификацията се установява от самия електронен подпис.

Защо да регистрирам Домейн с основание за ползване на името?

Може да регистрирате Домейн със или без основание за ползване на името. Когато изберете да го регистрирате с основание за ползване обаче, Вие избягвате възможността впоследствие някой друг да предяви претенции за този домейн и да Ви го отнеме в рамките на периода, за който сте заплатили за ползването му.

Основанията за ползване и документите, които приемаме като доказателство за тях, са следните:

Основание за ползване

Документ

1

Име на Регистранта

Доказателствата за идентификация са едновременно и доказателства за основанието за ползване

2

Име на регистрирана марка или географско означение

Копие на документ, удостоверяващ, че Регистрантът притежава регистрирана марка или географско означение към момента на Заявката

3

Регистрирано име на издание (например притежаващи ISSN/ ISBN)

Копие на документ за притежание на ISSN/ ISBN

4

Име на програма или проект на държавната, областните или общинските администрации или институции в страна, членка на ЕС или орган на ЕС

Документ, удостоверяващ фактите

5

Име, придобито от Регистранта, съгласно издадени лицензи, валидни на територията на Република България

Копие от съответния лиценз

6

Име на консорциум или неперсонифицирано гражданско дружество

Договор за дружество или консорциум /оригинал или нотариално заверено копие/, от който да се виждат представляващите лица и името на дружеството/консорциума/, удостоверение за ЕИК (БУЛСТАТ), както и доказателство за правото за упражняване на свободна професия, ако такова се изисква от специален закон

7

Име на медийна програма или предаване

Копие от лиценза на медията или удостоверението й за регистрация по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията, съответно удостоверение от представляващия(ите) медията за това, че предаването със съответното име и продуцент РЕГИСТРАНТА е включено в програмната схема на медията

8

Име на културно, спортно, научно или друго събитие

Учредителен акт на организационния комитет за събитието, от който да са видни представляващите и името на събитието

9

Име на коалиция, инициативен комитет или име, използвано от кандидат, за участие в кампания за парламентарни, президентски или местни избори

Удостоверение от съответната избирателна комисия за регистрация на коалицията или инициативния комитет, от което да са видни и представителите й

10

Име, разрешено за ползване във връзка с франчайзингов договор

Официално заверено копие от договора за франчайзинг и всички допълнителни съглашения към него, от които се удостоверяват правата за ползване на името

11

Наименование на артистична група, регистрирана по чл. 83 от Закона за авторското право и сродните му права

Удостоверение от Министерство на културата по чл. 7 от Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи

12

Име на категоризиран туристически обект

Удостоверение за категоризация на обекта

13

Име на строеж

Копие от разрешението за строеж

14

Име на плавателен съд

Извлечение от съответния корабен регистър

 

Всички копия следва да бъдат заверени за вярност.

 

Беше ли полезен този отговор? 33 Потребителите го смятат за полезно (109 Гласувания)