Подписване на Заявка за регистрация/трансфер на .BG домейни и Пълномощно

За да можем да извършим регистрацията или трансфера на .BG домейн, е необходимо Регистрантът да ни е предоставил подписан от него документ – Заявка или Пълномощно. И двата документа се генерират в нашата система и Регистрантът сам избира какъв документ да подпише и да ни предостави.

Важно е да отбележим, че във всеки случай е необходимо да се генерира Заявка за избрания от Регистранта домейн.

Заявка за регистрация/трансфер на .BG домейн – В случай че желаете да регистрирате/трансферирате един домейн и сте попълнили всички данни коректно, може да ни изпратите подписана Заявката.

Пълномощно – Ако желаете да регистрирате/трансферирате повече от един домейн и не желаете да подписвате всяка Заявка, може да ни изпратите подписано от Вас Пълномощно. Чрез Пълномощното ни давате право да подписваме Заявките за всички избрани от Вас домейни, да извършваме корекции при необходимост и да Ви представляваме пред главния регистратор.

 

Когато Регистрантът е Физическо лице, Документът (Заявката и/или Пълномощното) може да бъде подписан от Регистранта по един от следните начини:

1. Документ, подписан с прикачен електронен подпис – Важно е да се използва прикачен електронен подпис, тъй като той съдържа ЕГН на Регистранта, което служи за идентификация. Подписан с прикачен електронен подпис, документът има разширение .p7m. Може да използвате електронен подпис на B-Trust, InfoNotary или StampIt.

Така подписаният документ се изпраща по електронен път до sales@jump.bg

2. Документ, подписан пред Нотариус – В този случай Нотариусът удостоверява с Нотариална заверка, че подписът е положен от Регистранта. Важно е Нотариалната заверка да съдържа ЕГН на Регистранта. Изключение се допуска единствено ако Нотариалната заверка е на същата страница, на която е изписано ЕГН на Регистранта.

Документ (Заявка и/или Пълномощно) с нотариална заверка се изпраща физически до офиса ни, след което се предоставя от нас на главния регистратор.

3. Документ, подписан пред наш служител – Може да дойдете в офиса и да подпишете документа пред наш служител. Той ще удостовери данните Ви по лична карта.

 

Когато Регистрантът е Юридическо лице, Документът (Заявката и/или Пълномощното) може да бъде подписан от Регистранта по един от следните начини:

1. Документ, подписан с прикачен електронен подпис – Електронният подпис може да бъде на Физическо или Юридическо лице. Важно е да се използва прикачен електронен подпис. Подписан с прикачен електронен подпис, документът има разширение .p7m. Може да използвате електронен подпис на B-Trust, InfoNotary или StampIt.

Така подписаният документ се изпраща по електронен път до sales@jump.bg

2. Документ, подписан пред Нотариус – Важно е Нотариалната заверка да съдържа ЕГН на Представляващия Юридическото лице. Изключение се допуска единствено ако Нотариалната заверка е на същата страница, на която е изписано ЕГН на Регистранта.

Документ (Заявка и/или Пълномощно) с нотариална заверка се изпраща физически до офиса ни, след което се предоставя от нас на главния регистратор.

3. Документ, подписан пред наш служител – Може да дойдете в офиса и да подпишете и подпечатате с фирмен печат документа пред наш служител. Той ще удостовери данните Ви по лична карта.

4. Заявка за регистрация, подписана на хартиен носител от представляващия Юридическото лице и подпечатана с фирмения печат – Важно е фирменият печат напълно да съвпада с името и формата на Юридическото лице. В този случай може да изпратите по куриер Заявката за регистрация до офиса ни.

Всички предоставени от Регистранта документи на хартиен носител, които се използват за съответната регистрация на .BG домейн, се предоставят на главния регистратор.

 

Адрес за изпращане на документи: София 1309, ул. Царибродска 70, ет. 4, Офис 7

Получател: Джъмп.БГ ООД

Тел.: 02/448 40 23

Беше ли полезен този отговор? 19 Потребителите го смятат за полезно (30 Гласувания)